Jäsensopimus

Sopimusehdot

1. Jäsensopimus tehdään verkkokaupassa tai asiakaspalvelussa Majurimove OYn ja jäsenen kesken. Jäsen hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tehdessään jäsenyyden. Alle 18- vuotias jäsen kuntoilee Majurimove OYn sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla ja sopimus aloitetaan ainoastaan huoltajan hyväksynnällä. Alaikäraja on 13-vuotta. Jäsen on tietoinen, että Majurimove OYn toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa. Kiinteistössä on kameravalvonta.

2. Jäsenellä on mahdollisuus kulkea Majurimove OYn jäsentunnisteella tai kertakäyttökoodilla. Jäsentunnisteen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle ja jäsen on vastuussa huolimattomasti säilytetyn jäsentunnisteen väärinkäytöstä mahdollisesti koituvista kustannuksista. Jäsentunnisteen kadotessa tulee jäsenen lunastaa uusi tunniste kadonneen tunnisteen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan (10€). Vioittuneet tunnisteet vaihdetaan veloituksetta. Jäsentunnistetta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Jäsenen on välittömästi tiedotettava yhteystietojensa muutoksesta. Majurimove OY tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti (Tietosuojalaki/2018). Tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä saat henkilökunnalta.

3. Jäsenen tulee maksaa kuukausittain jäsensopimuksessa mainittu maksu, joka veloitetaan sopimuksessa sovitulla tavalla. Kuukausimaksu antaa jäsenelle Majurimove OY käyttöoikeuden yhden (1) kuukauden ajanjaksolle jäsenen valitsemiin palveluihin.

4. Jäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva. Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle osapuolelle. Jäsenyys jatkuu automaattisesti tai niin kauan, kun jäsenyyteen liittyvät maksut on suoritettu eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. Jäsenyyden voi tarvittaessa tauottaa ilmoittamalla asiasta Majurimove OYn asiakaspalveluun sähköpostitse tai kirjallisesti. Tauotus tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi.

7. Majurimove OYn jäsenellä on 30 päivän irtisanomisaika. Mikäli irtisanomisajalle osuu vielä yksi kuukausimaksu, tulee se maksaa ja jäsenellä on kuntoiluoikeus maksetun kauden loppuun. Mikäli jäsenellä on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla. Jäsenen tulee palauttaa kuntoiluoikeuden päättymisajankohtana asiakastunniste keskuksen asiakaspalveluun.

8. Jäsen voi maksaa kuukausimaksun ensimmäisen maksuerän verkkomaksuna tai maksusuorituksena keskuksessa. Laskutusta varten jäsenellä tulee olla sähköposti. Paperilasku on mahdollinen, tästä peritään hinnaston mukainen lisämaksu.

9. Hinnanmuutokset ilmoitettuaan asiasta jäsenelle viimeistään 30 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Majurimove OY voi korottaa tai laskea jäsenyyden hintaa. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä. Ilmoitamme muutoksista keskuksen infotaululla ja sähköpostitse. Ennalta maksetun määräaikaisen jäsensopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia kesken sopimuskauden. Ennalta maksetun jäsensopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa jäsen voi lunastaa uuden jäsensopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

10. Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, jäsenen oikeus Majurimove OY palveluiden käyttämiseen lakkautetaan, kunnes maksu toeutuu. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen jäsensopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen jäsen on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Majurimove OYllä on oikeus periä viivästyskorkoa ja hinnaston mukaista muistutusmaksua sekä toimistokuluja myöhästyneistä maksuista.

11. Majurimove OY pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa asiakaspalvelun ja keskuksen aukioloaikoja ja tehdä sesonkiluonteisia loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Majurimove OY ilmoittaa muutoksista keskuksen infotaululla ja sähköpostitse. Majurimove OY pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja tuotteiden määrää. Majurimove OY varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

12. Kiinteistössä toimii Majurimove OYn lisäksi TNSport yritys, jonka palvelut tai tilat eivät sisälly näihin sopimusehtoihin. Majurimove OYn asiakkaalla on mahdollisuus hankkia jäsenyys molemmille saleille.
Säännöt

  1. Majurimove OYn jäseniltä odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi. Olet vastuussa omasta turvallisuudestasi. Seuraa ohjeita. Majurimove OY ei vastaa jäsenen omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Majurimove OY tiloissa tai sen alueella. Tupakointi, omien alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua tiloissa. Jäsen on tietoinen, että Majurimove OY toimitilassa on tallentava kameravalvonta.
  2. Jos jäsen tahallisesti vaurioittaa Majurimove OYn kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti. Alle 13-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua kuin lapsille osoitetussa paikassa huoltajan valvonnan alaisena. Alle 13-vuotiaita lapsia ei saa jättää ilman valvontaa kuntosalin tiloihin.
  3. Muiden, kuin itsensä, valo- tai videokuvaaminen Majurimove OY:n on ehdottomasti kielletty. Itsestä otetun kuva- tai videomateriaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen on ehdottomasti kielletty ilman keskuksen kirjallista lupaa.
  4. Mikäli jäsen ei noudata sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia jäseniä tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan jäsenyys jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. Majurimove OY ei tässä tapauksessa palauta mahdollisesti ennakkoon maksettuja maksuja.
  5. Mikäli jäsen tuo luvatta Majurimove OY tiloihin ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 100 € korvauksen. Korvaus laskutetaan jäseneltä paperilaskulla. Ulkopuolisten asiakkaiden tutustumiskäynnit tulee sopia asiakaspalvelun kanssa.
  6. Majurimove OY palveluliiketoimintaan sisältyvät yksilö- ja pienryhmävalmennuspalvelut sekä niihin rinnastettavat ohjauspalvelut. Majurimove OY jäsenellä ei ole oikeutta toteuttaa edellä mainitun kaltaisia palveluita ilman keskuksen antamaa kirjallista suostumusta. Mikäli sääntöä rikotaan, hän sitoutuu maksamaan Majurimove OY 100 € rikemaksun.

13. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa. Lisäksi asiakkaalla on aina oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa maksutta myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.

Rakkaudesta liikuntaan: Majurimove OY

Tervetuloa asiakkaaksi!